VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY

platné od 01.01.2015


 

 

 

Firma EKOLIN s.r.o. je výrobcom a dodávateľom odsávania výfukových plynov, odsávania od zvárania a brúsenia. Zaoberá sa aj zámočníckou výrobou všetkého druhu / klampiarske výrobky, zvárané konštrukcie, kovové ploty, krbové vložky a pod. / a renováciou valcov brzdových stolíc.

 

 

Objednávanie tovaru

 

 

Firma EKOLIN s.r.o. akceptuje objednávky: poštové, faxové, e-mailové, alebo na základe osobného objednania.

Objednávka musí spĺňať všetky podmienky pre jednoznačné identifikovanie zákazníka / IČO, IČ DPH a DIČ / ,ako aj objednávaného tovaru.

Zodpovednosť za neúplné, alebo nepresné údaje nesie zákazník.

Pri objednaní tovaru alebo služieb vo finančnej hodnote nad 15.000,00 € , môže byť so zákazníkom uzatvorená kúpna zmluva, alebo zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka.

Objednávku je možné stornovať iba písomne a bez udania dôvodu do 3 pracovných dní od jej vystavenia . Po tomto termíne sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť pokutu vo výške 15% z hodnoty stornovaného tovaru. Táto pokuta však môže byť objednávateľovi v ojedinelých prípadoch odpustená.

Takáto pokuta sa vyrubí aj v prípade, že tovar nebude stornovaný v celkovom množstve. V takomto prípade sa pokuta vypočíta z hodnoty neodobratého tovaru.

 

 

Dodanie tovaru

 

 

Miestom dodania tovaru sa spravidla rozumie sklad firmy EKOLIN s.r.o. na Jegorovovej ulici č. 37/14234 v Banskej Bystrici, pokiaľ nie je dohodnuté ináč. Miestom dodania tovaru spolu s montážou je spravidla prevádzka zákazníka.

Tovar je možné dodať na žiadosť zákazníka aj formou zásielky prostredníctvom prepravnej spoločnosti TOPTRANS alebo iného prepravcu, podľa dohody.

Pri takomto spôsobe odberu tovaru náklady na prepravu znáša zákazník.

Termín dodania tovaru, ktorý nie je k dispozícii na sklade je spravidla 4-6 týždňov od prijatia objednávky, pokiaľ nie je dohodnuté ináč.

Vlastnícke právo na dodaný tovar vzniká zákazníkovi až úplným zaplatením jeho ceny, vrátane DPH.

 

 

Cena tovaru

 

 

Ceny za tovar sú účtované podľa cenníka firmy EKOLIN s.r.o., platného v deň predaja.

Cenová ponuka vypracovaná pracovníkom firmy je platná 6 mesiacov, pokiaľ nie je dohodnuté ináč.

Firma EKOLIN s.r.o. pri fakturácii nad 5.000,00 € môže poskytnúť zľavu na odobratý tovar.

Zľava je však viazaná na platobnú disciplínu zákazníka.

 

Fakturácia bez DPH v rozmedzí :

 

5.001,00 €                        –                7.000,00 €                             5% zľava

7.001,00 €                        –              10.000,00 €                             7% zľava

10.001,00 €                      –              15.000,00 €                           10% zľava

nad 15.000,00 €                                                                                12% zľava

 

 

 

Platobné podmienky

 

 

Štandardná splatnosť faktúr je 14 dní

Predávajúci môže so zákazníkom dohodnúť inú dĺžku splatnosti s prihliadnutím na jeho predchádzajúcu platobnú disciplínu.

V odôvodnených prípadoch / napr. pri prvej dodávke tovaru / môže predávajúci žiadať od zákazníka zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny dodávky.

 

 

Záruka, reklamácie, servis

 

Záruka na tovar je 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

 

- mechanickým poškodením

- dopravou

- zásahom osoby neoboznámenej s technickými podmienkami

- inými neodbornými zásahmi

 

Reklamáciu môže zákazník uplatniť po predložení platného dokladu o zakúpení, prípadne po predložení záručného listu potvrdeného predávajúcim.

Po záručný servis výrobkov vykoná firma EKOLIN s.r.o. na základe písomnej objednávky. Táto služba je spoplatnená a bude ocenená po obhliadke .